Adatkezelési tájékoztató 2018.09.17

Adatkezelési Tájékoztató

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adrienne Feller Cosmetics Zártkörűen Működő Részvénytársaság által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.panarom.hu címen elérhető weboldalhoz (a továbbiakban: „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalakon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalakon található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből a Felhasználó a Weboldalról értesült. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik Fél személyes adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

 

 1. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása,  törlése és megsemmisítése.

Adatkezelők: azok a 3. pontban meghatározott személyek, akik az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározzák.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki bármely Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon Vásárlóként illetve Szakmai Vásárlóként regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 8. és 9. pontokban felsorolt adatát.

Külső szolgáltató: az Adatkezelők vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelőkkel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelők Külső szolgáltatónak tekintik a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

EDM: olyan elektronikus levél, amelyben az Adatkezelők a Felhasználók részére közvetlen megkeresés módszerével hirdetéseket, reklámokat küldenek. Az EDM üzenetben egyaránt megjelenhetnek az Adatkezelők, illetve harmadik fél hirdetők hirdetései.

Hírlevél: olyan elektronikus levél, amelyben az Adatkezelők a Felhasználók részére elsődlegesen tartalmi jellegű tájékoztatásokat küldenek. A Hírlevelekben csak az Adatkezelők tartalmai és esetlegesen hirdetései jelenhetnek meg.

Tájékoztató: az Adatkezelők jelen Adatkezelési Tájékoztatója.

 

 1. Az Adatkezelők személye és adatkezelési tevékenysége

3.1. Adatkezelő 1:

Név: Adrienne Feller Cosmetics Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 3.

Telefon: 061-336-0466

E-mail:info@panarom.hu

Adatvédelmi felelős: Uhrin Enikő

Adatvédelmi felelős beosztása:Ügyvezető igazgató

ADRIENNE FELLER adatkezelési nyilvántartási azonosítója: [azonosító kiadása folyamatban].

3.2. Adatkezelő 2:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépését követően regisztrált Felhasználók, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépését megelőzően regisztrált és a közös adatkezeléshez hozzájárult Felhasználók vonatkozásában.

Név: DMP Central Europe Zrt.

Székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. D. lház. 2. em.

E-mail: ugyfelszolgalat@dmp.digital

Adatvédelmi felelős: Béres Erika

Adatvédelmi felelős beosztása: vezérigazgató

3.3. Az Adatkezelők Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok.

3.4. Az Adatkezelő 1 üzemelteti a Weboldalt, amely az Adrienne Feller termékek internetes úton történő megvásárlása céljából jött létre. Egyes megrendelhető termékek kizárólag a szakmai vásárlók számára, míg más termékek minden regisztrált vásárló számára elérhetőek.

3.5. Adatkezelő 2 reklámértékesítési, szervezési feladatok ellátására is jogosult gazdasági társaság. Az Adatkezelő 1 által üzemeltetett Weboldal Felhasználói regisztrációkor vagy attól függetlenül is, a Weboldal felületén vagy az Adatkezelő 1 által biztosított egyéb elektronikus csatornán hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Grtv. 6.§ (1) bekezdés szerint részükre Adatkezelő 2 EDM-et küldjön, az EDM felületein lehetővé téve és célozva az Adatkezelők, valamint harmadik személyek, mint hirdetők hirdetéseinek ellenérték fejében történő megjelenítését. Az Adatkezelő 2 adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://adatvedelem.dmp.digital/

 

3.6. A jelen 3. fejezetben és a 9.2. pontban leírt adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek minősülnek, mivel az Adatkezelő 1 Weboldalán regisztráló azon Felhasználó által a regisztrációkor és a Weboldal használata során megadott személyes adatokat, aki hozzájárult ahhoz, hogy részére EDM kerüljön kiküldésre, az Adatkezelő 1 az Adatkezelő 2 részére továbbítja, aki azt az általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben kezeli.

A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat- és felelősségi köröket az Adatkezelők között létrejött megállapodás határozza meg. Ennek alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos felelősség az Adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik Adatkezelő felel az általa végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött Személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre bocsátásra.

3.7. A Felhasználó a 3.6. pontban említett megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

3.8. A Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban időről-időre rendszerüzenetet kap. Ezek a rendszerüzenetek tartalmazhatnak egyrészt a rendszer használatával kapcsolatos információkat, tanácsokat, másrészt új szolgáltatások bemutatását, általános vagy személyre szabott javaslatokat, egyéb információkat.

 

 1. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

4.1. Az Adatkezelők a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve járnak el az Adatkezelés során. Az Adatkezelők csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezelik, az alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatják, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzik, illetőleg lehetőséget biztosítanak számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.3. Adatkezelők a nekik megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőknek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelők 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjtenek.

4.5. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelők jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

4.6. Az Adatkezelők rendszerei a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetnek, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Ettől eltérően, amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy részére Adatkezelő 2 marketing célú ajánlatot (EDM, testreszabott bannerek, displayek) küldjön, illetve publikáljon, úgy elfogadja, hogy ezen szolgáltatás keretében és kizárólag a szolgáltatás biztosítása érdekében a Felhasználó aktivitásáról gyűjtött adatok a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb Személyes adatokkal összekapcsolásra kerülnek. Az Adatkezelő 2 által folytatott profilalkotás leírása elérhető Adatkezelő 2 adatkezelési tájékoztatójában.

4.7. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

4.8. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő 1 nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő 1 ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő 1 tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő 1 nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

4.9. Az Adatkezelők a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezelik. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

 

 1. Az Adatkezelés jogalapja

5.1. Figyelemmel az Adatkezelők tevékenységének jellegére, az Adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelőkkel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelők szolgáltatását. Az Adatkezelők a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezelnek adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazást ad.

5.2. A hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.3. Az Adatkezelők a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelők jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

5.4. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.5. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, illetve azok használata semmilyen módon nem valósít meg jogsértést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

5.6. Az Adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 4.9. pontban meghatározott jogszabályok. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelők részére díjat fizet, az Adatkezelők által kiállított bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelők a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezelik.

5.7. Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelők lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelők elvégezték és a jövőben is elvégezhetik az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

 

 1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelők Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelik. Az adatkezelés minden szakaszában megfelelnek az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelők törekszenek arra, hogy csak olyan Személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelők szolgáltatásainak nyújtása.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

Az Adatkezelő 1 által folytatott Adatkezelés célja:

 • A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • A Weboldalon történő vásárlás során létrejött szerződés végrehajtása, a szerződéses kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése;
 • Banner és display hirdetési szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése;
 • A banner és display hirdetésekkel kapcsolatos díjak kiszámlázása;
 • A banner és display hirdetési díjakkal kapcsolatos követelések érvényesítése;
 • Nyereményjátékok szervezése, bonyolítása;
 • Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása;
 • Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
 • a Felhasználók jogainak védelme;
 • Hírlevek szerkesztése, kiküldése a Felhasználók részére;
 • A Felhasználó igényeinek feltérképezése, testreszabott hirdetések kihelyezése érdekében az Adatkezelők birtokában lévő adatok alapján felhasználói profil készítése;
 • A Felhasználó profiljának, illetve érdeklődésének megfelelő, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú bannerek, displayek kihelyezése;

Az Adatkezelő 2 által folytatott Adatkezelés célja:

 • A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
 • Piackutatás: a Felhasználók igényeinek és vásárlási szokásainak felmérése;
 • A Felhasználó igényeinek feltérképezése, testreszabott hirdetések megküldése érdekében az Adatkezelők birtokában lévő adatok alapján felhasználói profil készítése;
 • A Felhasználók igényeinek, érdeklődéseinek kielégítése érdekében hirdetői kedvezmények, -ajánlatok, lehetséges hirdetők felkutatása;
 • Hirdetési kampány tervezése és megvalósítása: EDM levelek szerkesztése (tartalmi és kreatív elemek), célcsoportra és ütemezésre vonatkozó javaslatok készítése;
 • A Felhasználó profiljának, illetve érdeklődésének megfelelő közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú ajánlatok (pl. EDM, testreszabott bannerek, displayek kihelyezése, hirdetés) kiküldése, illetve kihelyezése;
 • A saját hirdetésszervezési tevékenységéhez köthető hirdetői díjak beszedése, számlázás;
 • Nyereményjátékok, promóciók szervezése, bonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 • Az Adatkezelő 2-t terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelő 2-t megillető jogok gyakorlása;
 • Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az Adatkezelő 2 csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel;
 • a Felhasználók jogainak védelme.

 

 1. A kezelt Személyes adatok forrása

Az Adatkezelők alaptevékenységük vonatkozásában kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezelik, adatokat más forrásból nem gyűjtenek (a 12. pont szerinti IP cím, cookie kivételével).

Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik. A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát.

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy közösségi oldalon (Facebook, LinkedIn) meglévő profiljával regisztráljon. Ebben az esetben a Felhasználó kiválasztja azt a közösségi oldalt, amelynek profiljával regisztrálni kíván, és megadja az adott közösségi oldalon használt bejelentkezési nevét és jelszavát. Ezt követően az Adatkezelők importálják az adott közösségi oldalon szereplő adatokat. A Felhasználó kizárólag akkor regisztrálhat közösségi oldal profiljával, ha hozzájárul az adott profilban szereplő adatok Adatkezelők által történő kezeléséhez.

A Felhasználó Hírlevél küldéshez történt hozzájárulása esetén a kezelt Személyes adatok köre és forrása azonos a fenti bekezdésekben rögzítettekkel.

Amennyiben a Felhasználó hozzájárulását adta közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú ajánlatok küldéséhez (pl. EDM, testreszabott bannerek, displayek kihelyezése), úgy az Adatkezelő 2 – a fentieken túlmenően — az alábbi Személyes adatokat kezeli az alábbi forrásokból:

 • a hozzájárulás megadásakor, illetve a Weboldal használata során: Felhasználó által rögzített személyes adatok,
 • ügyfélprofilozáshoz kapcsolódóan: Felhasználói regisztráció és böngészés során azonosított IP cím, cookie,
 • webes adatforrásból böngészési adatok.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelők által szervezetett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelők kizárólag a promóció során megadott adatokat kezelik a promóció céljára.

 

 1. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelők az alaptevékenységük és Hírlevél kiküldési szolgáltatásuk vonatkozásában kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezelik. A kezelt adatok az alábbiak:

 • vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobil telefonszám, szállítási cím (város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó), születési hónap-nap, bizonyítvány(végzettség), adószám és adóazonosító jel – Az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás lehetősége,
 • a Felhasználó jelszava, amely az e-mail címmel együtt – a bejelentkezéshez szükséges;
 • a fentieken túlmenően a Felhasználó döntése alapján – – a fizetős szolgáltatások számlázásához kapcsolódóan – a Weboldalak igénybevételéhez kapcsolódóan az Adatkezelők kezelhetik a Felhasználó lakóhely, irányítószám adatait,
 • IP cím, cookie – a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelők jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (12. pontban részletezettek szerint);
 • A fentieken túl az Adatkezelők kezelik a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 12. pontban leírtak szerint.

Ha a Felhasználó hozzájárulását adta marketing célú megkereséshez, úgy a fenti adatokon túlmenően az alábbi adatok kezelése történik:

 • Felhasználó által rögzített adatok: nem, születés ideje, lakhely, jövedelmének nagyságára, munkakörére vonatkozó adatok, esetlegesen telefonszám, Messenger azonosító, érdeklődési preferenciák;
 • a Felhasználó igényeinek feltérképezése érdekében az Adatkezelő 2 a következő további Személyes adatokat is kezeli: demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján);
 • IP cím, cookie – a böngészési adatok és a Felhasználó természetes személyi adatainak összekapcsolása, a Felhasználó beazonosítása érdekében.
 • A Személyes adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelők a Felhasználó igényeinek, preferenciáinak, érdeklődési körének minél inkább megfelelő ajánlatokat és egyéb tartalmakat továbbítson a Felhasználó részére.

 

 1. Az Adatkezelési folyamat leírása

9.1. A Személyes adatok forrása a Felhasználó, aki az adatokat a regisztráció során, vagy később, a Weboldalra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő Személyes adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

9.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon történt regisztráció elvégzésével egyben hozzájárul a regisztráció során megadott Személyes adatainak Adatkezelő 2 részére történő továbbításához, valamint ahhoz, hogy Személyes adatainak kezelésére – feltéve, ha a Felhasználó a regisztráció során ahhoz kifejezetten hozzájárult – mindkét Adatkezelő jogosult. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Tájékoztató hatálya alatt kizárólag közös adatkezelésre van lehetőség, a Felhasználó nem jogosult kizárólag az egyik Adatkezelő általi adatkezeléshez hozzájárulni.

9.3. A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelők erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem adnak, tartalmi elvárásokat nem támasztanak. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelők által kért adatokon kívül jogosultak más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

9.4. Amennyiben a Felhasználó regisztrál az Adatkezelők által szervezett promóción (pl. a facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával a Felhasználó nem regisztrál a Weboldalon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

9.5. A Felhasználó mint Vásárló vagy Szakmai Vásárló a Weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció, továbbá a vásárlás során megadott (személyes) adatait a PANAROM, valamint a PANAROM-nak a vásárlás meghatározott tevékenységek ellátására megbízott üzleti partnerei (pl. futárszolgálat) a megrendelés teljesítésére, az oktatással/tanfolyammal kapcsolatos információk átadása céljából, továbbá piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

 

 1. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése 

Amennyiben a Felhasználó ahhoz hozzájárul, az Adatkezelők a megadott elérhetőségeken felveszik a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára a közvetlen megkeresés módszerével hirdetést küldenek. A hirdetés küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben (EDM). A hirdetés feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

 1. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelők időnként szerveznek nyereményjátékokat, melyek célja a regisztrációk számának növelése, a regisztrációk felfrissítése (aktualizálása). A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentésköteles nyereményjátéknak.

Az Adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. Amennyiben a Felhasználó a nyereményjátékra jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából regisztrál, megadja adatait, és hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. A nyereményjátékon való részvétel történhet:

 • Új regisztrációval. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban regisztrál.
 • Regisztráció felfrissítésével. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban belép az oldalra, aktualizálja adatait, vagy új adatot ad meg.

Az Adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása.

A nyereményjátékot követően az Adatkezelők a Felhasználó adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelik.

 

 1. Technikai adatok és cookie-k kezelése 

Az Adatkezelők rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok  – a marketing célú megkeresésre, profilalkotásra vonatkozó Felhasználói hozzájárulások esetét kivéve – egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ADRIENNE FELLER által üzemeltetett weboldalon makrók / cookies („sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőket, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsák ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelők külső webes szolgáltatások segítségével jelenítenek meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelők felügyelnek, így nincs befolyásuk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

Az Adatkezelők a cookie-kat felhasználják arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsenek meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.

A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a Felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal működése nem teljes értékű.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

 

 1. Adattovábbítás

Az Adatkezelők Személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.

Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésükre álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehető felelősekké.

Az Adatkezelők az adattovábbításokat minden esetben dokumentálják, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezetnek.

 

 1. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelők a tevékenységük ellátásához jogosultak Adatfeldolgozót igénybe venni. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatkezelők az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.

Az Adatkezelők által igénybe vett Adatfeldolgozók:

Fejlesztés: Delocal Technology Zrt. 2120 Dunakesz, Csermely utca 9.2 em. 6.

Csomag szállítás: GLS General Logistic System Hungary Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Szerver üzemeltetés: Netfort Bt. 7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.

Hírlevél: The Rocket Science Group LLC (MailChimp), Atlanta, GA 30308

IT rendszer üzemeltetés: Alföldy Balázs EV.

IT eszközök beszállítása: ITOM Computer Kft.

DMP Central Europe Zrt. (A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépését megelőzően regisztrált és a közös adatkezeléshez hozzájárulást nem adott Felhasználók esetében.)

 

 1. Külső szolgáltatók

A Weboldal üzemeltetése, illetve szolgáltatásaik biztosítása során az Adatkezelők Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelők együttműködnek.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részükre továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

Az Adatkezelők a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

 

 1. Adatbiztonság, a Személyes adatok megismerése

Az Adatkezelők gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelők az általuk kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartják nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelők érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

Az Adatkezelők az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelők több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választják, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelők az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodnak különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelők érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelők az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemeltetik, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

 1. Az Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelők a személyes adatot törlik, ha

 1. a) kezelése jogellenes;

Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelők a törlést haladéktalanul végrehajtják.

 1. b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az Adatkezelők az adatokat törlik. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatást adnak.

 1. c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 2. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelők által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelők a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törlik.

Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelők folyamatos szolgáltatást nyújtanak, a Felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelők mindaddig kezelik az adatokat, amig az Adatkezelők és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelő a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthatnak.

Minden egyéb adatot az Adatkezelők törölnek, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

 1. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelők végrehajtják.

Törlés helyett az Adatkezelők – a Felhasználó tájékoztatása mellett – zárolják a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Adatkezelők az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszik. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelők a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisítik.

 

 1. A Felhasználók jogai és érvényesítésük

18.1. Az Adatkezelők a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatják az adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak a Felhasználó általuk kezelt, illetve az általuk vagy rendelkezésük szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelők kötelesek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

18.2. A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelők helyesbítsék. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelők szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatják az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Felhasználó figyelmét felhívják arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

18.3. A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelők a Felhasználót a törlésről tájékoztatják.

18.4. A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

18.5. A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelők bármelyikének székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelő 1-nek az adatkezelesi@panarom.hu címre vagy az Adatkezelő 2-nek az ugyfelszolgalat@dmp.digital címre küldött e-mailben.

18.6. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelők megjelölik az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelők általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

18.7. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

18.8. Ha az Adatkezelők a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közlik a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelők tájékoztatják a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

18.9. A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az Adatkezelők 3. pontban írt elérhetőségein.

18.10. A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

18.11. Az Adatkezelők bármelyikének jogutóddal vagy jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a másik Adatkezelő – amennyiben rá vonatkozóan a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célokban, szabályokban és adatkezelésekben változást nem eszközöl – a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett továbbra is jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti Adatkezelésre azzal, hogy a Felhasználók részére a jogszabályokban előírtak szerint lehetőséget kell biztosítani arra, hogy Személyes adataik kezeléséhez korábban megadott hozzájárulásukat visszavonják, törlési szándékukat jelezzék.

18.12. Az Adatkezelők bármelyikének jogutóddal vagy jogutód nélkül történő megszűnése esetén, a másik Adatkezelő – amennyiben rá vonatkozóan a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített adatkezelési célokat, szabályokat és adatkezeléseket meghaladó tevékenységet kíván ellátni – a Felhasználók tájékoztatása és hozzájárulásuk megszerzése után jogosult az új adatkezelési tevékenység végzésére.

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

19.1. Az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésükkel bármikor módosítsák. Az Adatkezelők a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosultak (de nem kötelesek) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az értesítésben foglalt tájékoztatás alapján a Felhasználó a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

19.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

 
 

“Még egyszer (de sosem elégszer) köszönöm nektek az alapképzés során közösen eltöltött időt.

Rengeteget tanultam tőletek (príma alapot kaptam az augusztusi gyógy- és fűszernövénytermesztő vizsgámhoz); köszönjük, hogy átadtatok hatalmas tudásotokból és tapasztalatotokból egy szeletet – remélem, a folytatásnak is részese lehetek.

Áradt belőletek a fény, a szeretet, a kedvesség – mindez a lehető legtermészetesebb módon.
Köszönjük, hogy vagytok nekünk, és segítitek az ébredezőket ráeszmélni a valódi értékekre, a valódi mivoltukra.

Ilyenek az igazi fénymunkások.”

Gyöngyi – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Szavakba nem tudom önteni a mai napot! Megérintett nagyon, mély történések zajlanak bennem. A mai nap számomra maga a csoda volt!

D. Attiláné – Nő gyönyörű változásai
 

Csoda volt! Nagyon köszönöm a sok bölcseletet, melyet magamba szívtam, használni és beépíteni fogom az életembe.

R. Krisztina – Nő gyönyörű változásai
 

Ritka alkalom, hogy azt érezhetem, hogy sokkal többet kaptam, mint vártam egy tanfolyamtól. Egészen mást. Nem tudtam, miért, csak azt, hogy ott a helyem. A nő gyönyörű változásai és Feller Adrienne. Egész életemben elkísérnek. Csak bízom benne, hogy miután feldolgoztam érzelmileg, tudok belőle beépíteni

S. Anikó – Nő gyönyörű változásai
 

Csodás, tiszta környezet. Elhivatott munkatársak. Csodás tananyag, érthető, kézzelfogható, használható tudás, mely rögtön az első tanfolyam után alkalmazható.

K. Mónika – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Varázslatos volt a 3 nap, szakmaiságát tekintve professzionális, az előadások fantasztikusak, érdekesek voltak számomra. Hiánypótló ez az egész téma, és azt érzem, hogy ezt tovább kell vinni a világban, és tovább tanulni mélységeiben. Sok képzésen voltam mér életemben, de itt jó volt tanulni, fejlődni és sehol nem tapasztaltam ekkora szakmaiságot, alázatot.

H. Judit – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Minden lánynak, menyasszonynak, feleségnek, vagyis minden nőnek kötelezővé tenném, hogy végezzen el egy ilyen tanfolyamot. Sokkal boldogabb életet varázsolnának utána, bárhol is járnak. Köszönöm, hogy részt vehettem, nagyon hálás vagyok.

P. Mónika – Bennünk élő Istennők
 

Angyali érintésedtől gyógyult testem-lelkem. Hálás köszönet. Sikerült ellazulnom, azt éreztem, hogy langyos nap sütötte, virágos, pipaccsal teli réten szaladgálok. Angyali volt!

I. Mariann – Szakmai gyakorlat alany
 

Először is köszönöm a lehetőséget ehhez a csodálatos élményhez, de akár nevezhetném terápiának is. Teljesen el tudtam lazulni (egy mély relaxáció), amelynek akár gyógyító hatása is van, totális stresszoldás. A hölgy nagyon jól végezte a munkáját, mondhatni profi! Gratulálok neki és az egész csapatnak!

K. Gizella – Szakmai gyakorlat alany
 

Nagyon jól éreztem magam. Szép és illatos :) környezetben, színvonalas előadást hallottam, sok hasznos ismerettel lettem gazdagabb egy nagyon kedves előadótól. Köszönöm Rita!

M. Zsóka – Babaápolás és babamasszázs
 

Nagyon jól éreztem magam, az elméleti rész is izgalmas, élvezetes volt. A tananyag mennyisége számomra pont jó volt: nem túl sok, de mégis rengeteget tudtam tanulni. Az előadás minősége is kiváló, összességében egy csodálatos napon vagyok túl.

M. Enikő – Babaápolás és babamasszázs
 

Nagyon hasznos volt a tanfolyam. A masszázs technika leírása nagyon jól fog jönni a későbbiekben :) Minden leendő vagy gyakorló anyukának szívből ajánlom! <3

P. Vera – Babaápolás és babamasszázs
 

Szuper volt Ritával a babaápolás-babamasszázs képzés. Szakszerű betekintést nyerhetünk, amit szívesen és örömmel fogok alkalmazni a mindennapokban.

T. Nikolett – Babaápolás és babamasszázs
 

Ismét egy fantasztikus kezdeményezés résztvevője lehettem.

D.Gabriella – Aromakonyha
 

Végtelenül inspiráló volt az I. Aromakonyha! Alig várom, hogy a hétvégén a családomnak is elkészítsem az itt elsajátított recepteket. Köszönjük az élményt!

P.Orsolya – Aromakonyha
 

Csodálatos környezetben, nagyszerű előadóktól, várakozáson felüli előadásokat kaptam. Inspiráló, felemelő napok voltak, sok szeretettel és lelki simogatással. Köszönöm mindazt, amit kaptam!

M.Éva – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Nagyon boldog vagyok, hogy eljöttem erre a csodálatos, lélekemelő képzésre. Igazán megérintett! Köszönöm! Egy új élet kezdetén állok!

B.Márta – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Ez a 3 nap csoda volt. Voltam már sok tanfolyamon, de amit itt kaptam az felülmúlta minden elvárásom.

E. Orsolya – Aromaterapeuta Alapkézés
 

Az oktatók segítőkész, igaz emberek! Ittam minden szavukat! Biztos vagyok a további találkozásokban is. A befizetett összeg mértéke eltörpül amellett, amit kaptam.

P. Tímea – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Csodálatos volt! Olyan ajtók nyíltak ki előttem, amelyek létezéséről nem is tudtam. KÖSZÖNÖM!

K. Noémi – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Régi vágyam teljesült azzal, hogy részt vehettem egy parfüm készítő tanfolyamon. A legfantasztikusabb, hogy mindezt a csodát a Panaromban élhettem át. Nagyon KÖSZÖNÖM Adrienne ezt a hihetetlen utazást az illatok világába.

P.Helga – Illatkeverés workshop
 

Nagyon jól éreztem magam és bízom benne, hogy lesz egyéves képzés is – olyan, ami nem ütközik az aromaterapeuta képzés időpontjaival és akkor ideköltözöm :)

Sz. Eszter – Illatkeverés workshop
 

Ma egy új oldalát ismertem meg az aromaterápiának. Imádom, hogy ér kérdezni és minden gondolat, minden alkotás elfogadható és jó. Rég vágytam erre a tudásra, ami megtanít hogyan fessünk egy gyönyörű festményt, amihez az illatok a festékek és az érzéseink az ecset. Varázslatos, csodálatos, megigéző, elmondhatatlan. Hálásan köszönöm, hogy részese lehetek!

G. Zsuzsi – Illatkeverés workshop
 

Nagyon varázslatos volt köztetek lenni. Kaptunk szeretetet, ölelést és új tudást, valamint szemléletet. Szeretném, ha lenne folytatás!

G.Katalin – Illatkeverés workshop
 

Amióta először átléptem a Panarom kapuját, azóta ámulok. Folyton megdöbbentően sokat kapok Tőletek. És én mind magamba szeretném szívni. Én csak úgy hívom: “Ez a Panarom életérzés!”
Köszönöm Nektek, hogy részese lehetek ennek a rengeteg csodának!

G. Krisztina – Illatkeverés workshop
 

Kedves Adrienne és Ágota! Úgy érzem tündérképzőbe jöttem. :) Ez nem aromaterápia, hanem annál sokkal több. Nagyon örülök, hogy ti támogattatok és hálás vagyok a sorsnak, hogy hozzátok vezetett.

K. Karolina – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Már jó ideje használom a termékeket, és nagy izgalommal készültem a képzésre, de meg kell hogy mondjam, minden képzeletemet felülmúlta! Élmény és boldogság volt itt lenni! Alig várom a következő képzést!

M. Gabriella – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Felülmúlta az elképzelésemet ez a három nap! Elképesztő mennyiségű információval  és élménnyel gazdagodtam, lehengerlő volt mindegyik előadás! Köszönöm, hogy részese lehettem és köszönöm azt a sok pozitív energiát, amivel feltöltődtem ezalatt! :) Varázslatos és inspiráló volt!

P. Vera – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Kiemelném a letisztult, szép, harmonikus környezetet. JÓ VOLT ITT LENNI! Nemsokára remélem módom lesz folytatni. Alig várom!

P. Ildikó – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Többet kaptam, mint amit vártam! Elégedett vagyok a  képzéssel, leginkább az oktatók személye nyűgözött le, órákig tudnám őket hallgatni. Kíváncsian és izgatottan várom a folytatást… Köszönöm!

B. Adrienn – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Fantasztikus előadóktól fantasztikus előadásokat hallhattunk. Köszönöm, hogy a hatalmas tudásukból részesülhettem!

S. Ildikó – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Életem folyamán sok képzésben volt részem. Ez a képzés olyan minőségű, amelyen semmilyen hiányérzetem nincs. Többet kaptam, mint ami a legmerészebb gondolataimban volt. Köszönöm!

W. Zsuzsanna – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Őszintén szólva, ilyen színvonalas képzésben még sosem vettem részt. Mindkét oktató elragadó személyiség, akik hatalmas tudással rendelkeznek. Öröm volt hallgatni őket.

S. Noémi – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Köszönöm a három nap csodát, és hogy kinyitottátok a kaput, amely előtt álldogáltam éveken át.

V. Ilona – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Köszönöm a képzést, az itt hallott hihetetlen nagy tudásanyagot, a kedvességet, a szeretetet.

Gy. Betti – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Eddigi életem során rengeteg továbbképzésen, tanfolyamon vettem részt, de ez minden eddigit felülmúlt. Egy terápia, amit folytatni kell.

K. Barbara – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Amikor beléptem a Panarom ajtaján, éreztem, hogy hazaértem. Nem kell ennél több.

K. Bernadett – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Rengeteg ismeret, csodás receptek, lélekmelegítő történetek, sugárzó előadóktól lehengerlő előadások! Köszönöm!

Sz. Zita – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Fantasztikus három nap volt! Lenyűgözött az oktatók hihetetlen tudása, kedvessége! Köszönöm!

R. Barbara – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Mióta elvégeztem a kozmetikus iskolát, nem voltam olyan fantasztikus tanfolyamon, mint ez a három napos alapképzés. Két szóval tudnám összefoglalni azt, amit most érzek, a tanfolyam után: a köszönet és a hála! Köszönöm szépen az itt tanultakat és a szuper előadásokat!

V. Orsolya – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Hálás vagyok az Életnek, hogy összesodort a Panarom termékeivel, melyek segítségével eljutottam eme 3 napos képzésre, ami maga volt a csoda. Külön köszönet Adrienne-nek és Ágotának, hogy kirobbanó energiájuk, hihetetlen tudásuk és szeretetáramlásuk által inspirálnak. ez nem csak egy “sima” aromaterapeuta képzés, hanem egy örömteli és spirituális utazás is, melyet örömmel folytatok tovább és biztos, hogy e csodálatos közösség részévé szeretnék válni.

M. Anikó – Aromaterapeuta Alaptanfolyam
 

Köszönöm! <3 Köszönöm! <3 Köszönöm! <3

Egy olyan csodában volt részem, amit mindenkinek meg kellene tapasztalnia, kortól és nemtől függetlenül! Hálás vagyok, hogy itt lehettem!

P. Helga – Aromaterapeuta Alaptanfolyam
 

Csodálatos utazásban volt részem a 3 nap alatt, melyet két istennő, Adrienne és Ágota kísért az illatok varázslatos birodalmába. Köszönöm minden pillanatát, illatát! Fantasztikus az a bölcsesség, tisztelet, alázat, tapasztalat és minden, amit Adrienne és Ágota képvisel. Hálásan köszönöm, amit kaptam tőlük.

V. Viktória – Aromaterapeuta Alapképzés
 

Nagyon érdekesnek tartottam az előadást, egészen más szemszögből közelíti meg a női mivoltunkat! Azt hiszem, önbizalom növelő kurzusnak is nevezhetnénk. Kicsit több időt kellene szánni ezekre a dolgokra ebben a rohanó világban. Nagyon jól éreztem magam, remélem lesz még lehetőségem hasonló alkalmakra. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem!

K. Orsolya – Bennünk élő Istennő workshop
 

100% elégedettség :)

G. Ildikó – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Hálás szívvel köszönöm, ez a nap ajándék volt számomra! További sok sikeres tanfolyamot kívánok, így jó, ahogy csináljátok!

F. Katalin – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Ágota szenvedélye az illóolajok iránt teljesen magával ragadott engem is. Csodálom a tudását! Nagyon élveztem a mai napot, köszönöm!

C. Daniella – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Csodálatos nap volt! Rengeteg hasznos tudással és örömmel, valamint “belső napsugárral” gazdagodtam. Köszönöm, hogy itt lehettem, biztosan találkozunk még! :)

V. Alexandra – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Igazi kis “nyugalom szigete”, jó volt megérkezni, tanulni, töltődni, új inspirációkkal távozni. Köszönöm!

Sz. Szilvia – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Köszönöm, hogy itt lehettem! Imádtam minden percét! Ágota zseniális stílusa és előadásmódja további pluszt adott ennek a csodaszép napnak. Külön köszönet azért, hogy test-lélek-szellem hármas megközelítésben foglalkoztunk az illóolajokkal.

K. Adél – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Köszönöm, hogy egy napban megkaptam azt a segítséget, amivel otthon a problémákat meg tudom oldani.

H. Vera – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Hálásan köszönöm Nektek ezt a csodás ajándék-napot, mely valóban ajándék volt számomra. Régóta készültem hozzátok, hogy megismerjem az aromaterápia csodálatos világát, nagy öröm számomra, hogy végre eljutottam ide. Rengeteg hasznos információt kaptam a mai napon, egy igazán gyógyító női közegben, napokig maradnék még, és hallgatnám Ágotát.

F. Réka – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Ismét rengeteg hasznos információval gazdagodtam. Jó volt itt lenni! Ágota egy angyal :)

K. Lilla – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Mindig nagy örömmel jövök és rendkívül élvezem az ittlét minden percét. Így volt ez most is, bár jórészt ismétlés volt számomra, tekintettel arra, hogy az aromaterapeuta képzésben részt vettem évekkel ezelőtt.

F. Zsuzsa – Szenvedélyünk az Élet tanfolyam
 

Köszönöm, hogy itt lehettem! Sok hasznos információt kaptam! Kedvencem a Fény esszencia, a Levendula aromavíz, a Teafa illóolaj és a Jóni masszázsolaj… és biztos vagyok benne, hogy lesz más is! :)

M. Hajnalka – Immunerősítés workshop
 

Nagyon jól éreztem magam. Már csak a hangulat miatt is érdemes eljönni. Már voltam más képzéseteken is, az Ismerkedés az aromaterápiával egy napos tanfolyamon. Jövök még!

V. Marianna – Immunerősítés workshop
 

Már a belépés pillanatában megtörténik a csoda… rögtön, ahogy megérzed az illatokat!

S. T. Adrienne – Immunerősítés workshop
 

Gondolkodásra serkentő… az illatok megnyitják az elmét… Köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem

M. Magdolna – Immunerősítés workshop
 

Hihetetlen! Csodálatos! Imádtam minden pillanatát! Nagyon sokat tanultam! Hálás köszönet Adrienne-nek!

O. Gabriella – Immunerősítés workshop
 

Mindig megtalálom, amire épp szükségem van, ha itt vagyok. Köszönöm!

Az oktatók, a környezet tisztaságot és harmóniát sugall, amivel a Panarom falain kívül egyre ritkábban találkozik az ember!

B. Hajnalka – az Intézetünk hallgatója
 

Mindenütt jó, de legjobb otthon! A hawaii-i nép szerint több otthonunk – ohana-nk van életünkben. Legyen ez munkahely, barátok, hobbiszakkör… Itt mindig úgy érzem magam, mintha hazaérkeznék. Köszönöm azt a rengeteg figyelmet, türelmet és segítséget, amit itt kapok minden alkalommal!

L. Mónika – az Intézetünk hallgatója
 

Nagyon jó volt itt lenni, köszönöm. Már függő vagyok, és ez most még jobban megerősített. Nem vagyok szakmabeli, a lányom jár a Panaromba és ő szerettette meg velem az illóolajok használatát. Sokat kaptam az illóolajoktól eddig is, és ezután is fogom használni őket.

F. K. Katalin – Immunerősítés workshop
 

Nagyon hasznos volt ez a másfél óra. Számomra eddig ismeretlen terület volt az aromaterápia világa, de az előadás annyira tetszett, hogy biztosan mélyebben el fogok merülni a témában. Nagyon kellemes és megnyugtató a környezet, jövök máskor is!

H. Ibolya – Immunerősítés workshop
 

Nagyon-nagyon tetszett a workshop, amit Adrienne tartott! Személyes volt, informatív, közvetlen. Remélem lesz még ilyen alkalom!

K. Olga – Immunerősítés workshop
 

Végtelenül hálás vagyok, hogy itt lehettem! Zseniális és csodálatos volt minden! Itt minden maga a földi Mennyország! Varázslatos élmény volt, köszönöm!

B. Csilla – Immunerősítés workshop
 

“Nagyon tetszett a tanfolyam. Adrienne és Ágota nagy szakmai tudással rendelkezik, ez érződik a képzésen. De ennél sokkal fontosabb, hogy olyan lelkesedéssel beszélnek az aromaterápiáról, hogy az első pillanattól kezdve jókedvre és lelkesedésre ösztönzik a hallgatót.”

P. Dóra – az Intézetünk hallgatója
 

“Én köszönöm, hogy itt lehettem és kinyitottátok nekem ennek a varázslatos világnak a kapuját. Úgy érzem, innen csak előre van. A termékek csodálatosak. Az oktatás érdekes, kicsit a végére besűrűsödött, rengeteg információt kaptunk. Ennek ellenére végig élvezetes, vidám hangulatban teltek a napok.”

Sz. Éva – az Intézetünk hallgatója
 

“Köszönöm. Számomra ez a három nap, amellett, hogy rengeteg hasznos információval gazdagodtam, egy teljes lelki feltöltődést adott. Iránymutató a lelki zűrök és problémák tengerében és megoldásában. Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Ezt mindenkinek át kell élnie!”

Sz. Rita – az Intézetünk hallgatója
 

“Régóta ismerem és használom a Panarom termékeit és örülök, hogy végre első kézből tanulhattam az illóolajok áldásos hatásáról. Maximális elégedett vagyok az oktatás színvonalával, örömmel jövök a következő tanfolyamra is.”

K. Nikolett – az Intézetünk hallgatója
 

“Az előadók felkészültsége példaértékű! A szenvedély, amivel át kívánják adni a tudásukat lenyűgöző, inspiráló. Tudásukon látszik, hogy alkalmazzák és életfilozófiaként élik meg az illóolajok világát. Köszönöm!”

P. Réka – az Intézetünk hallgatója